• head_banner_01

Awtomatiki halta iýmitlendiriji (Boş haltalary awtomatiki alyň)

Awtomatiki halta iýmitlendiriji (Boş haltalary awtomatiki alyň)

Gysga düşündiriş:

Bu awtomatiki gaplaýyş enjamy, kagyz haltalary, plastik paketler, dokalan haltalar we ş.m. awtomatiki gaplamak üçin amatlydyr. Dökünlerde, iýmitlerde, nepis himiki serişdelerde we beýleki pudaklarda awtomatiki gaplamany emele getirmek üçin gaplaýyş maşynlary bilen gabat gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bu awtomatiki gaplaýyş enjamy, kagyz gapjyklaryny, plastik paketleri, dokalan haltalary we ş.m. awtomatiki gaplamak üçin amatlydyr. Dökünlerde, iýmitlerde, nepis himiki serişdelerde we beýleki pudaklarda awtomatiki gaplamany emele getirmek üçin gaplaýyş maşynlary bilen gabat gelýär.

Iş prinsipi
Bu awtomatiki gaplaýyş enjamy, el bilen gaplamagyň dürli hereketlerini doly şekillendirýär.Ilki bilen gaplama sumkasy sumka ýygnamak gutusyna salynýar we gaplaýyş haltasynyň sumkasynyň agzynyň üstünde ýerleşdirilen vakuum sorujy käse, ýokarky gaplaýyş sumkasyny sorup, howa silindriniň täsiri astynda çalt düşýär.Torbanyň agzynyň ýokarky tarapy bükülendir.Bu wagt wakuum sorujy käse keseligine silindr bilen dolandyrylýar we sorulan gaplama sumkasy sumkanyň eýesiniň ugruna geçirilýär.Aşaky silindrde gaplaýyş haltasynyň aýrylan böleginiň ýokarky we aşaky taraplaryna ýerleşdirilen vakuum sorujy käseleriň her jübüti ulanylýar.Torbanyň iki tarapyny aşak süýşüriň we soruň, sumkanyň agzy açylýar we şol bir wagtyň özünde sumka agzynyň ýokarky sumkasy sumkanyň agzyna salynýar we berk çekilýär.Torbanyň gysgyjyna salyň, sumka gysgyjy gaplama sumkasyny gysmak we awtomatiki gaplamak prosesini tamamlamak üçin hereket edýär.

Tehniki parametr

Görnüşi: HE-ZDS
Göwrümi: 600-1000 sum / sag
Dolandyryş: PLC
Material: SUS304
Agramy: 20 ~ 50kg / halta
Howanyň sarp edilişi: 2000Nl / min
Kuwwaty: 8kw

Tehniki beýany

1. Awtomatiki halta iýmitlendiriji maşyn
Gorizontal tertipleşdirilen üç ammar ammarynda takmynan 210 boş halta saklap bilýär, ammar göwrümi boş haltalaryň galyňlygyna görä üýtgeýär we sumkalary sorujy käse sumkasyny alýan enjam üpjün edýär, bir bölümiň boş haltalary çykarylanda, Indiki bölümiň boş halta ammary enjamyň üznüksiz işlemegini üpjün etmek üçin awtomatiki usulda sumkanyň ýagdaýyna geçer.

2. Torba tabak
Awtomatiki halta iýmitlendiriji enjam tarapyndan çykarylan sumkalar şu ýerde hatara düzülýär we sumkanyň açylmagynyň durnukly açylmagyny we aşakdaky gaplama hereketini üpjün etmek üçin sumkalaryň ugry we ýagdaýy düzedilýär.

3. Boş halta gapdal hereket enjamy
Boş halta kesgitlenen iýmitleniş ýerine geçenden soň, wakuum sorujy käse bilen sumkanyň agzy açylýar.

4. Torbany iýmitlendiriji enjamy gysmak
Boş halta iýmitlendiriş portunda sumkany gysmak mehanizmi bilen berk gysylýar we iýmitlendiriji klapan halta salnansoň açylýar.

5. Aşaky şarpyk enjamy
Material doldurylandan soň, enjam sumkanyň aşagyna şarpyk çalýar, sumkadaky material doly doldurylýar.

6. Boş halta gapdal hereketi we sumkanyň agzyny gysmak.
Hakyky sumka esasy konweýerde goýulýar we sumkanyň agzy sumkanyň agzyny gysýan enjam bilen saklanýar we möhürleýji bölegine iberilýär.

7. Durnalan sumka konweýer
Gaty sumkalar konweýer tarapyndan yzygiderli tizlikde aşak akymlara iberilýär we beýikligi sazlaýjy tutawaç konweýeriň beýikligini sazlap bilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary