• head_banner_01

CD250 seriýaly agyr geljek gidrawlik silindrler

CD250 seriýaly agyr geljek gidrawlik silindrler

Gysga düşündiriş:

CD250 seriýaly goşa hereket edýän ýeke porşenli çybyk dürli silindrler, gidrawlik ulgamda çyzykly jogap berýän hereketlendiriji.Aýratynlyklary gurluş taýdan ýönekeý, işleýşinde ygtybarly, tehniki hyzmatda aňsat ýygnamak we sökmek üçin amatly we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar we aýratynlyklar

CD250 seriýaly goşa hereket edýän ýeke porşenli çybyk dürli silindrler, gidrawlik ulgamda çyzykly jogap berýän hereketlendiriji.Aýratynlyklary gurluş taýdan ýönekeý, işleýşinde ygtybarly, tehniki hyzmatda aňsat ýygnamak we sökmek üçin amatly we ş.m. Mundan başga-da, birleşdiriş tertibiniň birnäçe görnüşi bar we ýassyk enjamlary bilen üpjün edilip bilner.Olar in engineeringenerçilik, binagärlik, demirçi we zarba maşynlary, agrikul tural, metallurgiýa, magdançylyk, nebit himiýasy ugratmak, suw ulgamy we beýleki agyr tehnikalarda giňden ulanylýar.

Tehniki maglumatlar

Iş basyşy: 25MPa
Işleýän gurşaw: mineral gidrawlik ýagy
Iş temperaturasy: 10QC ~ + 80 ° C <0.5m / s, Hereket tizligi: <0.5m / s

Üstünlik

Köp iş ýüküni azaldyp biler we önümçilik üçin iş netijeliligini ýokarlandyrar we şowsuzlyk derejesini peselder.Esasy sebäbi, soňraky işlemegiň we gurnamagyň kebşirleýiş göwrümi üçin köp baglanyşyk saklanyp bilner.Radiator ýaýy güýç we berklik, esasanam ýadawlyk güýji hökmünde ulanylýar.Mysal üçin, agyr gidrawlik silindriň radiator ýaýy, berkligi taýdan ep-esli öňe gidişlige eýe.
Agyr gidrawlik silindrler käbir aralyk bölekleri we galyndy önümleri tygşytlap biler.Şu nukdaýnazardan, garnituralara bolan islegi azaldar we biziň üçin çykdajy talaplaryny azaldar.Deňeşdirmek bilen aýdylanda, agyr gidrawlik silindrleri ulananyňyzda, köp sanly esbaplary öz içine alyp bilýän beýleki usullardan tapawutlylykda käbir galyplara we ş.m. talaplar az bolýar, şonuň üçin bu ugurda-da esasy aýratynlykdyr.
Agyr gidrawlik silindrler iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Statistik derňewden soň we beýleki enjamlar bilen deňeşdirilende, agyr gidrawliki silindriň diňe bir köp çykdajy tygşytlaman, eýsem iş nukdaýnazaryndan iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biljekdigi ýüze çykaryldy.Sebäbi ortada köp önümçilik baglanyşyklary goýulmaýar, şonuň üçin iş öndürijiligi taýdan ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň