• head_banner_01

CNC işleýiş böleklerini we kebşirlemesini özleşdirmek

CNC işleýiş böleklerini we kebşirlemesini özleşdirmek

Gysga düşündiriş:

Döredilen gününden başlap, kompaniýamyz hemişe metaldan we mehaniki önümçilik önümleriniň gözlegine we ösüşine, önümçiligine we satuwyna ünsi jemläp, “üznüksiz täzelik, el-aýak” kärhanasynyň ruhuna eýerdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Custome görkezme berdi

Döredileli bäri, kompaniýamyz hemişe metaldan we mehaniki önümçilik önümleriniň gözlegine we ösüşine, önümçiligine we satuwyna ünsi jemläp, “üznüksiz innowasiýa, el-aýak” kärhanasynyň ruhuna eýerdi.
Üznüksiz gözleglerden we täzeliklerden soň bu kompaniýa Hytaýda maşyn öndürýän önümleriň meşhur öndürijileriniň birine öwrüldi.Iň oňat gözleg, önümçilik we hyzmat ulgamlary bilen kompaniýamyz köp sanly içerki we halkara belli kompaniýalar üçin goldaw beriji boldy.Içerki ýokary derejeli tehnika önümleriniň gözleg we önümçilik kärhanalarynyň başynda.
Kompaniýamyz, esasan, dürli mehaniki gurluşlar, awtomatiki gurnama liniýalary, palletizasiýa, işlemek, pnewmatik gidrawlika, ýüklemek we düşürmek, üwemek, kebşirlemek, pürkmek we beýleki pudaklar üçin gaýtadan işlemek we önümçilik hyzmatlaryny hödürleýär.Birnäçe ýyllap gowulaşandan we kämilleşdirilenden soň, kompaniýanyň önümleri müşderiler tarapyndan giňden wasp edildi we önümiň hili we durnuklylygy şuňa meňzeş daşary ýurt önümleriniň hil standartlaryna laýyk gelip biler.Müşderiniň talaplaryna görä, dürli müşderileriň tapawutlandyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary derejeli standart däl özleşdirme edilip bilner.
Bizde 6 sany tejribeli kebşirleýiş inerseneri we 20 ýyldan gowrak hünärli kebşirleýji bar, olar köp ýyllap gämi gurmakda işledi.
Işimiziň köpüsine başarnykly, şeýle hem gowy gowşuryş senesini alyp bilýän ösen lazer kesiji bar.
Örän uly bölekler we gurluşlar üçin surat çekmäge ukyply täze surat dükany bar.
Daşary ýurtly müşderilerimiz üçin köp önüm eksport etdik we köp öwgä eýe bolduk.Uzak möhletli müşderimiz bar we gaty gowy gatnaşyk gämimiz bar.
Önümlerimiz aşakdaky ýaly öz içine alýar, ýöne çäklendirilmeýär:
Deňiz energiýa ulgamy üçin dolandyryş gutusy, deňizdäki dolandyryş otagy üçin konsol, ullakan guty gurnama, kebşirleme çarçuwasy, göçme operasiýa bölümi we gurallar, gämi howlusy we deňiz gurluşykçysy üçin her dürli bölek.
Hünärmentlige, innowasiýa we ösüşe hemişe üns bereris we müşderilere has ýokary hilli, has akylly we has ýokary hilli önümçilik önümleri bilen üpjün etmäge çalyşarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary