• head_banner_01

DCS1000-NS (Doldurma materialy: Uly bölejik, üstünde agram)

DCS1000-NS (Doldurma materialy: Uly bölejik, üstünde agram)

Gysga düşündiriş:

DCS1000-NS esasan guşak / silkme doldurgyç, çarçuwa, agram platformasy, asylan halta enjamy, sumkany gysýan enjam, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

DCS1000-NS esasan guşak / silkme doldurgyç, çarçuwa, agram platformasy, asylan sumka enjamy, sumka gysgyç enjamy, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m. gaplamak ulgamy el bilen birlikde goşmaça işleýär. sumka, gaplamak prosesi awtomatiki usulda PLC programma dolandyryşy bilen tamamlanýar we sumkany gysmak, boşatmak, ölçemek, boş halta, eltip bermek we ş.m. proseduralary öz gezeginde tamamlanýar;Gaplamak ulgamy takyk sanamagyň, ýönekeý işlemegiň, pes sesiň, az tozanyň, ykjam gurluşyň, amatly gurnamagyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň we iş stansiýalarynyň arasynda ygtybarly baglanyşygyň aýratynlyklaryna eýedir.

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary
Dolduryjy 1 guşak doldurgyç 2 Dolduryjy silkmek
Hasapla Asylan ýaly agramlaň
Dolandyryş ulgamy Awtomatiki damjany düzetmek, säwlik duýduryşy we ýalňyş öz-özüňi anyklamak, Aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, birikdirmek aňsat, tor ýaly funksiýalar elmydama gözegçilik edilýän we torlaýyn dolandyryş bolup biler.
Materialyň gerimi : 10mm-80mm bölek materiallar
Ulanyş gerimi : Himiki, derman, iýmit, dökün, mineral poroşok, elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, sement, biologiki in engineeringenerçilik we ş.m.
Paramete
Potensial 20-40 sumka / sag
Takyklyk ≤ ± 0,2%
Ölçegi 500-2000Kg / sumka
Güýçli sous Custöriteleşdirilen
Howa basyşy 0.6-0.8MPa.5-10 m3 / sag
Syçan 1000 -4000m3 / sag
Daşky gurşaw : Temp -10 ℃ -50 Environment.Çyglylyk < 80%
Garnituralar
Eltip bermek 1. 2.ok 2. Zynjyr konweýer 3. Zynjyr rolikli konweýo 4. Trolleý….
Gorag 1. Partlamaga garşy 2. Partlama garşy
Tozany ýok etmek 1. Tozany ýok etmek 2. .ok
Material 1. Polat 2. poslamaýan polat
Silke 1. andokarky we aşak (standart) 2. aşaky silkme

Enjamlaryň işleýiş prosesi

Gaplaýyş sumkasynyň gysgyjyny el bilen asyň - gaplaýyş torbasynyň iýmitlendiriş portuny el sumkasynyň gysgyjynyň düşelgesine el bilen goýuň we sumkany awtomatiki gysmak üçin sumka gysgyjynyň ýakyn wyklýuçatelini üýtgediň ----- götermek platforma awtomatiki ýokarlanýar - Başlamak düwmesine basyň, iýmitlendiriji klapan awtomatiki usulda açylýar we iýmitlendiriji klapan awtomatiki usulda çalt iýmitlenýär ---- (titreýän material sumkasyny zerurlyklara görä peseltmek üçin platforma awtomatiki dolandyrylyp bilner. iýmitlendirmek prosesi) ---- Iýmitlendirişiň iň ýokary bahasyna ýetensoň, iýmitlendiriş klapany awtomatiki usulda kiçi açyklyga öwrüler - ölçeg amalyny tamamlamak üçin iýmitlendiriş duralgasy - göteriji platforma aşak düşer - sumka gysgyç çykarylýar - çeňňek goýberilýär we täzeden düzülýär - ýokardaky aýlawy gaýtalaň.
Enjamyň esasy tehniki aýratynlyklary
1.Bu çalt gaplaýyş tizligi we ýokary gaplama takyklygy bilen köp sanly materiallary mukdar taýdan doldurmak üçin amatly.
2.Pnewmatik çeňňek we pnewmatik halta saklaýjy göteriji platformada berkidilýär we göteriji platforma bilen bilelikde göterilýär.Göterme platformasynyň göteriji gollanmasy gaýçy gollanma mehanizmi bilen amala aşyrylýar.Göteriji platforma, sumka saklaýjy, çeňňek, göteriji silindr we gaýçy ugrukdyryjy mehanizm, ölçeg göwrüminiň bir bölegi hökmünde agram platformasyna berkidilen we bu komponentler göteriji agram platformasyny emele getirýär.Dört silindr, dört silindriň sinhronlaşmagyny sazlamak üçin her silindriň işleýiş tizligini sazlap bilýän tizligi sazlaýan gaz turba bogunlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Bütin enjamyň hyzmat möhleti 50,000 esse ýetip biler.
3.Bu agram ýygnamak displeýi we awtomatiki ýyrtyk, awtomatiki nol kalibrleme, awtomatiki damjany düzetmek, çydamlylyk duýduryşy we ýalňyş öz-özüni anyklamak ýaly funksiýalara eýedir.Gural, onlaýn we aragatnaşyk üçin amatly we wagtal-wagtal agramyna gözegçilik edip bilýän aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň