• head_banner_01

DCS1000-NX (Doldurma materialy: Uly bölejik, aşagynda agram)

DCS1000-NX (Doldurma materialy: Uly bölejik, aşagynda agram)

Gysga düşündiriş:

DCS1000-NX esasan guşak / silkme doldurgyçdan, çarçuwadan, agram salýan platforma, asylan halta enjamy, sumka gysgyç enjamy, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

DCS1000-NX esasan guşak / silkme doldurgyçdan, çarçuwadan, agram salýan platformadan, asylýan sumka enjamyndan, sumkany gysýan enjamdan, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m. gaplamak ulgamy işlenende, goşmaça sumkany el bilen ýerleşdiriň, gaplamak prosesi PLC programma dolandyryşy bilen awtomatiki usulda tamamlanýar we sumkany gysmak, boşatmak, ölçemek, haltajygy eltmek we ş.m. proseduralary öz gezeginde tamamlanýar;Gaplamak ulgamy takyk sanamagyň, ýönekeý işlemegiň, pes sesiň, az tozanyň, ykjam gurluşyň, amatly gurnamagyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň we iş stansiýalarynyň arasynda ygtybarly baglanyşygyň aýratynlyklaryna eýedir.

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary
Dolduryjy 1 guşak doldurgyç 2 Dolduryjy silkmek
Hasapla Platformada agram salyň
Dolandyryş ulgamy Awtomatiki damjany düzetmek, säwlik duýduryşy we ýalňyş öz-özüňi anyklamak, Aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, birikdirmek aňsat, tor ýaly funksiýalar elmydama gözegçilik edilýän we torlaýyn dolandyryş bolup biler.
Materialyň gerimi : 10mm-80mm bölek materiallar
Ulanyş gerimi : Himiki, derman, iýmit, dökün, mineral poroşok, elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, sement, biologiki in engineeringenerçilik we ş.m.
Paramete
Potensial 20-40 sumka / sag
Takyklyk ≤ ± 0,2%
Ölçegi 500-2000Kg / sumka
Güýçli sous Custöriteleşdirilen
Howa basyşy 0.6-0.8MPa.5-10 m3 / sag
Syçan 1000 -4000m3 / sag
Daşky gurşaw: Temp -10 ℃ -50 Temp.Çyglylyk < 80%
Garnituralar
Eltip bermek 1. 2.ok 2. Zynjyr konweýer 3. Zynjyr rolikli konweýo 4. Trolleý….
Gorag 1. Partlamaga garşy 2. Partlama garşy
Tozany ýok etmek 1. Tozany ýok etmek 2. .ok
Material 1. Polat 2. poslamaýan polat
Silke 1. andokarky we aşak (standart) 2. aşaky silkme

Gurluş aýratynlyklary

1. Agram salmak platformasy
Dört 160X400 silindr arkaly göteriji platforma asma platada asylýar we pnewmatik çeňňek we pnewmatik halta göteriji göteriji platforma bilen bilelikde götermek üçin göteriji platformada berkidilýär.Göterme platformasynyň göteriji gollanmasy gaýçy gollanma mehanizmi bilen amala aşyrylýar.Göteriji platforma, sumka saklaýjy, çeňňek, göteriji silindr we gaýçy ugrukdyryjy mehanizm, ölçeg göwrüminiň bir bölegi hökmünde agram platformasyna berkidilen we bu komponentler göteriji agram platformasyny emele getirýär.Dört silindr, dört silindriň sinhronlaşmagyny sazlamak üçin her silindriň işleýiş tizligini sazlap bilýän tizligi sazlaýan gaz turba bogunlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
2. agram platformasy
Platformanyň dört burçunda dört SB-1t ýokary takyklyk datçigi ýerleşdirildi.Integrirlenen agram platformasy dört datçigiň üstünde tebigy ýagdaýda oturýar we göteriş platformasyny götermek üçin dört 160X400 silindr platformanyň üstünde berkidilýär.Agram modulynyň ýokarky we aşaky bölekleri degişlilikde gorag boltlary bilen üpjün edilýär.Upperokarky boltlar, agram modulynyň modulyň kesgitlenen ýükünden ýokary basyşdan zaýalanmagynyň öňüni alýar we aşaky gorag boltlary göteriji platforma aşak düşende göteriji platformanyň daşarky güýç bilen süýşmeginiň öňüni alyp biler.Nädogry ölçeg.Agram ölçeg modulynyň ýokarky bölegi we modula birikdirilen basyşly polat plastinanyň aşaky bölegi tekizligi üpjün etmek üçin tegelek bolýar, şonuň üçin ähli ölçeg göwrümi dört agramda ölýär we agram moduly deň bolar ýaly nygtady
3. Leňňer ýörelgesini ulanmak
Çeňňegi wyklýuçateli amala aşyrmak üçin 40X60 silindr bilen dolandyrylýar.Çeňňek, howpsuzlyk faktoryny göz öňünde tutup, operator bilen aragatnaşyk saklaýan pnewmatik komponent bolany üçin, silindriň howa giriş we çykyş turba bogunlary tizligi sazlaýan bogunlardyr, şonuň üçin çeňňegiň kommutasiýa tizligi sazlanyp bilner. çeňňegiň operatora şahsy şikes ýetirmegi gaty çalt däl.Bir çeňňek 500 kg agyrlygy götermek üçin niýetlenendir we dört çeňňek 2000 kg agyrlyk göteriji güýje eýe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň