• head_banner_01

DCS1000-Z awtomatiki gaplaýyş enjamy (Hopper agramy)

DCS1000-Z awtomatiki gaplaýyş enjamy (Hopper agramy)

Gysga düşündiriş:

DCS1000-Z esasan agyrlyk güýjüni doldurgyçdan, çarçuwadan, agram platformasyndan, asylan halta enjamyndan, sumkany gysýan enjamdan, göteriji platformadan, konweýerden, elektrik dolandyryş ulgamyndan, pnewmatik dolandyryş ulgamyndan we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

DCS1000-Z esasan agyrlyk güýjüni doldurgyçdan, çarçuwadan, agram platformasyndan, asylan halta enjamyndan, sumkany gysýan enjamdan, göteriji platforma, konweýerden, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m. halta, gaplamak prosesi awtomatiki usulda PLC programma gözegçiligi bilen tamamlanýar we sumkany gysmak, boşatmak, ölçemek, boş halta, eltip bermek we ş.m. proseduralary öz gezeginde tamamlanýar;Gaplamak ulgamy takyk sanamagyň, ýönekeý işlemegiň, pes sesiň, az tozanyň, ykjam gurluşyň, amatly gurnamagyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň we iş stansiýalarynyň arasynda ygtybarly baglanyşygyň aýratynlyklaryna eýedir.

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary
Dolduryjy Agyrlyk güýji
Hasapla Arassa agram sanamak
Dolandyryş ulgamy Awtomatiki damjany düzetmek, säwlik duýduryşy we ýalňyş öz-özüňi anyklamak, Aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, birikdirmek aňsat, tor ýaly funksiýalar elmydama gözegçilik edilýän we torlaýyn dolandyryş bolup biler.
Materialyň gerimi good Gowy suwuklykly bölejikler; Poroşok
Ulanyş gerimi : Himiki, derman, iýmit, dökün, mineral poroşok, elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, sement, biologiki in engineeringenerçilik we ş.m.
Paramete
Potensial 20-40 sumka / sag
Takyklyk ≤ ± 0,2%
Ölçegi 500-2000Kg / sumka
Güýçli sous Custöriteleşdirilen
Howa basyşy 0.6-0.8MPa.5-10 m3 / sag
Syçan 1000 -4000m3 / sag
Daşky gurşaw : Temp -10 ℃ -50 Environment.Çyglylyk < 80%
Garnituralar
Eltip bermek 1. 2.ok 2. Zynjyr konweýer 3. Zynjyr rolikli konweýo 4. Trolleý….
Gorag 1. Partlamaga garşy 2. Partlama garşy
Tozany ýok etmek 1. Tozany ýok etmek 2. .ok
Material 1. Polat 2. poslamaýan polat
Silke 1. andokarky we aşak (standart) 2. aşaky silkme

Tehniki aýratynlyklar

1. Agram çelegi materialy gönüden-göni ölçemek üçin ulanylýar we ölçeg takyklygy ýokary.
2. Agramy dolandyryş dolandyryş displeýi doly panelli sanly sazlamany we işleýiş prosesini ýönekeýleşdirýän parametr sazlamasyny kabul edýär.Gural, onlaýn we aragatnaşyk üçin amatly we wagtal-wagtal agramyna gözegçilik edip bilýän aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.
3. Enjamdaky göteriji platformany herekete getirýän diametri 160 mm bolan dört silindr iň köp howa sarp edýär.Öňki önümçilik we düzetmek tejribesine görä, howanyň göwrümi ýeterlik däl we basyş durnuksyz bolanda, göteriş platformasy göteriş prosesinde ýapyşar.Şol sebäpli häzirki enjam howa çeşmesini alanda iki ugra bölünýär.Bir ýol göteriji platformanyň özbaşdak üpjün edip biljekdigi we göteriji silindriň howa üpjünçiliginiň durnuklylygyny ýokarlandyrmagy üçin göteriji platformanyň solenoid klapanyna bagyşlanýar;Tozan solenoid klapanyna howa üpjünçiligi.
Howpsuzlyk faktorlaryny göz öňünde tutup, ähli solenoid klapanlar DC24V ulanýarlar we solenoid klapanlaryny diňe partlama garşy gutujyga ýerleşdirýärler.Elektromagnit klapan partlama garşy guty, howa çeşmesiniň silindre ýakyn bolmagy üçin, uzyn trahiýa turbageçirijisiniň howa basyşynyň ýitmeginden we üýtgemeginden gaça durmak üçin goldaw platformasyna ýerleşdirilýär.Solenoid klapan dolandyryş liniýasy solenoid klapan partlama garşy kabinetden ýerdäki partlama garşy dolandyryş kabinetine eltilýär.
4.Bu tonna halta gaplaýyş maşynynyň dolandyryş ýörelgesi: ýük öýjüginiň analog signaly analog-sanly öwrüjiniň üsti bilen gözegçiniň sanly signalyna, sanly signalyň bolsa degişli wyklýuçatel signaly bar;PLC sumkany gysmak üçin logiki programma arkaly real wagt seslenme wyklýuçatel signalyny ýygnaýar., çeňňekler, platforma götermek, iýmitlendiriji klapanlar, deprek torbasynyň tozanyny aýyrmak we beýleki hereketler materiallaryň mukdaryny doldurmak üçin kesgitlenen logika laýyklykda awtomatiki usulda tamamlanýar.Gaplanylandan soň zynjyr konweýeriniň dolandyryşy agramy dolandyrmak prosesine eýermeýär.PLC we kontrolleýjide, uzakdaky maglumatlary okamagy ýa-da dolandyrmagy amala aşyrmak üçin ulanyjynyň esasy kompýuterine ýa-da DCS ulgamyna birikdirip boljak Modbus aragatnaşyk protokolyna laýyk gelýän 485 we Ethernet portlary bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň