• head_banner_01

Çarçuwaly robot (çarçuwanyň görnüşi awtomatiki ýerleşdiriş enjamy)

Çarçuwaly robot (çarçuwanyň görnüşi awtomatiki ýerleşdiriş enjamy)

Gysga düşündiriş:

Önümçilik goşundylarynda awtomatiki dolandyryşy, gaýtadan programmirläp bolýan, köp funksiýaly, köp derejeli erkinligi, erkinlik hereket derejeleriniň arasynda giňişleýin sag burçly baglanyşygy, köp maksatly manipulýatory amala aşyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Senagat goşundylarynda awtomatiki dolandyryşy, gaýtadan programmirläp bolýan, köp funksiýaly, köp derejeli erkinlik, erkinlik hereket derejeleriniň arasynda giňişlikdäki burç gatnaşyklaryny, köp maksatly manipulýatory amala aşyryp biler.Obýektleri göterip, gurallary dolandyryp we dürli işleri ýerine ýetirip biler.Ylmyň we tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi bilen robotyň kesgitlemesi yzygiderli gowulaşýar.Robotyň bir görnüşi hökmünde çarçuwaly robotyň manysy hem hemişe gowulaşýar.

frame (3)

Aýratynlyklary

Köp derejeli erkinlik hereketi, erkinligiň her hereket derejesiniň arasyndaky boşluk dogry burç.
2. Awtomatiki usulda dolandyrylýan, gaýtadan düzülip bilinýän, ähli hereketler programmalaşdyrylan.
3. Adatça dolandyryş ulgamy, sürüjilik ulgamy, mehaniki ulgam, iş gurallary we ş.m.
4. Işleýiş guralyna baglylykda dürli funksiýalar bilen çeýe we köp wezipeli.
5. reliokary ygtybarlylyk, ýokary tizlik, ýokary takyklyk.
6. Gaty gurşawda ulanylyp bilner, uzak wagtlap işläp biler, işlemek we goldamak aňsat.
frame

Arza

Dürli ahyrky işleýiş gurallary sebäpli çarçuwaly robot, kebşirlemek, işlemek, ýüklemek we düşürmek, gaplamak, palletirlemek, peseltmek, gözden geçirmek, kemçilikleri ýüze çykarmak, klassifikasiýa, gurnamak, belliklemek ýaly dürli awtomatlaşdyryş enjamlary hökmünde aňsatlyk bilen ulanylyp bilner. sepmek.Kodlaşdyrmak, kodlaşdyrmak, (ýumşak göçürmek) püskürmek, maksatly yzarlamak we EOD ýaly birnäçe iş.Esasanam dürli görnüşleriň we partiýalaryň çeýe işlemegi üçin amatlydyr.Durnuklaşdyrmakda, önümiň hilini ýokarlandyrmakda, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda, zähmet şertlerini gowulandyrmakda we önümleriň çalt çalşylmagynda möhüm rol oýnaýar.

Doldurmak
frame

Palletizasiýa
frame

Bermek
frame

Embleygn
frame

Kompaniýa "bitewilik, pragmatizm, arkaýynlyk we täzelik" korporatiw medeniýetine eýerýär, "ilki bilen hiliň hiline" ygrarly we eýelerine ýokary hilli hyzmat bermäge çalyşýar.Müşderileri kanagatlandyrmaga çalyşyň we müşderiniň kanagatlanmagynyň bäsdeşlikden has möhümdigine hemişe ynanyň.Müşderilere 24 sagat tehniki hyzmat beriş maslahatyny bereris.Köplenç ulanylýan sarp ediş materiallary üçin kompaniýamyz enjamyň kadaly işlemeginde dürli meseleleri çözmek üçin ätiýaçlyk şaýlary ammaryny gurdy.
Enjamlar we degişli gaýtadan işlemek tehnologiýalary üçin ömürboýy maslahat beriş hyzmatlaryny mugt berýäris we müşderiniň ulgam amallaryny dolandyrmak ýazgy faýllaryny, iş düzgünlerini we hyzmat ediş meýilnamasyny gurmaga kömek edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň