• head_banner_01

Habarlar

Habarlar

 • Gidrawlik silindrler bazary 2022 Ösüş mümkinçilikleri we gözleg ugurlary |Takyk iş düşünjeleri

  Gidrawlik silindrleriň dürli pudaklarda, şol sanda material işlemek, gurluşyk we infrastrukturada ulanylmagy senagatyň giňelmegine kömek edýär.Global gidrawlik silindr bazarynyň göwrümi 2021-nji ýylda 14,075,0 million ABŞ dollaryna deň boldy we CAGR-da 4,3% ýokarlanmagyna garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki doldurma maşyn bazary 2022

  Awtomatiki doldurma maşynlarynyň bazary 2022-nji ýylda ABŞ-nyň 6,619,1 million dollaryna barabar bolar we şol döwürde ortaça CAGR derejesinde 4,6% öser diýlip garaşylýar.2032-nji ýyla çenli bazaryň ABŞ-nyň 10,378.0 million dollaryna çenli ýokarlanmagyna garaşylýar.Geljekki bazar düşünjeleriniň derňewine görä, h ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki paletizator bazary 2028-nji ýyla çenli CAGR-da 3,4% öser diýlip garaşylýar

  COVID-19-yň bu bazara göni täsirini, beýleki pudaklaryň gytaklaýyn täsirini yzarlaýarys.Bu hasabat, pandemiýanyň Awtomatiki palletizator bazaryna edýän täsirini Global we Sebitleýin nukdaýnazardan seljerýär.Hasabatda bazaryň göwrümi, bazar şertnamasy ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik silindrleriň köp ulanylyşy

  Gidrawlik silindrler enjamlaryň köp görnüşinde möhüm elementdir.Durmuşymyzda her gün duýdurmazdan ýa-da öwgüsiz hereket edýärler.Satuwda gidrawliki silindrleriň oňurgasy bolan ýönekeý pistonlar silindr barrele oturdylýar.Gidrawlik suwuklyk bilen bilelikde işleýärler (...
  Koprak oka
 • AOE doldurma maşynynyň tanyşdyrylyşy

  Doldurma enjamy, esasan, ownuk önümleri gaplaýan maşyn, suwuk doldurma maşyny gaplaýyş materialynyň burçundan, pasta doldurma maşyny, poroşok doldurýan maşyn, granula doldurýan maşyn;önümçiligiň awtomatlaşdyryş derejesinden ýarym awtomatiki fi ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik silindrler we pnewmatik silindrler suwuk basyş energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän enjamlardyr.

  Gidrawlik silindrler we pnewmatik silindrler suwuk basyş energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän enjamlardyr.Hereketlendiriji hökmünde hem bellidirler we dürli dolandyryş enjamlarynda giňden ulanylýar.Hereket görnüşinde herekete getiriji gidrawlik silindrleri ýa-da bogaz üçin pnewmatik silindrleri öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik silindrleri ulanmak we goldamak barada bellikler

  1. Gidrawlik silindrde ulanylýan işleýän ýagyň ýapyşygy 29 ~ 74mm / s.ISO VG46 aşaga çydamly gidrawlik ýagyny ulanmak maslahat berilýär.Adaty işleýän ýagyň temperatura diapazony -20 ~ + 80 aralygyndadyr.Daşky gurşawyň temperaturasy pes we ulanylan ýagdaýynda ...
  Koprak oka
 • Positionokary derejeli palletizatorlaryň artykmaçlyklary

  Positionokary derejeli palletizatorlaryň artykmaçlyklary

  Önümçilik liniýasyny awtomatiki agram birligine, gaplaýyş we tikin enjamyna, awtomatiki halta üpjün ediş bölümine, kesgitleýji bölüme, palletizasiýa bölümine (bilelikdäki robot palletizasiýa, ýokary derejeli palletizasiýa enjamy) we nebithimiýa, dökünlerde giňden ulanylýan beýleki böleklere bölmek bolar. , ...
  Koprak oka
 • Ton halta gaplaýyş maşynynyň işleýşi

  Ton halta gaplaýyş maşynynyň işleýşi

  Ton halta gaplaýyş maşynyna tonna sumka awtomatiki gaplaýyş enjamy ýa-da uly sumka gaplaýyş enjamy hem diýilýär.Garaş.Iýmitlendirmek usullary aşakdakylara bölünýär: agyrlyk güýjüni iýmitlendirmek, titremäni iýmitlendirmek, nurbat bilen iýmitlendirmek, guşak bilen iýmitlendirmek we ş.m. Gaplamak aýratynlyklary adatça 500-1000 kg.Takyklygy 0,2% ...
  Koprak oka
 • Ton halta gaplaýyş maşynyny nädip ulanmaly?

  Ton halta gaplaýyş maşynyny nädip ulanmaly?

  Atyşda nädip kynçylyk çekmeli?Ulanyjyda tonna halta gaplaýyş enjamy gurlansoň, operatoryň dogry işleýändigi ýa-da ýokdugy geljekde enjamyň hyzmat möhleti üçin möhümdir.Şol sebäpli operator, tonna halta gaplaýyş maşynyny berk ...
  Koprak oka