• head_banner_01

Positionokary derejeli palletizatorlaryň artykmaçlyklary

Positionokary derejeli palletizatorlaryň artykmaçlyklary

Önümçilik liniýasyny awtomatiki agram birligine, gaplaýyş we tikin enjamyna, halta awtomatiki üpjün ediş bölümine, kesgitleýji bölüme, palletizasiýa bölümine (bilelikdäki robot palletizasiýa, ýokary derejeli palletizasiýa enjamy) we nebithimiýa, dökünlerde giňden ulanylýan beýleki böleklere bölmek bolar. , gurluşyk materiallary, däne, port, logistika we beýleki pudaklarda, taýýar önümden ammardan agram salmak, gaplamak, synag etmek we palletirlemek ýaly materiallaryň tutuş prosesini awtomatlaşdyrmaga düşüniň.Awtomatiki iýmitlendirmek, sumkany awtomatiki iýmitlendirmek, gaplamak, agram salmak, gaplamak, ýylylygy möhürlemek, eltip bermek we şekillendirmek, agramy kesgitlemek, metal tapmak, gözden geçirmek we syýa, inkjet çap etmek, awtomatiki palletizasiýa we ş.m. ýaly amallar yzygiderli tamamlanýar.Productionhli önümçilik liniýasy näsazlyk duýduryşy, displeý we awtomatiki zynjyr togtatmak funksiýalary bilen üznüksiz işlemegi amala aşyryp bilýän akylly programmalar bilen awtomatiki dolandyrylýar.Şeýle hem, ulanyjynyň awtomatiki gaplama we palletizasiýa önümçilik liniýasyna real wagt gözegçiligini we uzakdan diagnozyny amala aşyrmagy zerurlygyna görä aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.we tor dolandyryşy.Highokary iş netijeliliginiň, ösen we ýerlikli gurluşyň, amatly işlemegiň we hyzmat etmegiň we ygtybarly öndürijiligiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Advantages-of-high-position-palletizers3

Önümçilik liniýasy adaty palletizatoryň çalyşýan önümi bolan ösen manipulýator palletizatory bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli gaplama halta spesifikasiýalarynyň zerurlyklaryna uýgunlaşyp bilýän kiçi göwrümli, kiçi aýak yzy, pes iş bahasy, uly önümçilik kuwwaty, has ýokary iş ygtybarlylygy we ýönekeý programma modifikasiýasynyň artykmaçlyklary bar.

“Yantai Allok” -yň öndüren ýokary derejeli palletizatorynyň ýönekeý gurluşy, amatly işleýşi, pes näsazlyk derejesi, kiçi aýak yzy we tehniki hyzmatyň pes bahasy bar.Kiçi we orta kärhanalary satyn almak üçin amatly.Aslynda, bir palletizator bir önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylandyr, ýöne iki setiriň çykyşy esasanam pes we sagatda 20 tonnadan az we bir palletizator paýlaşylyp bilner, ýöne bir wagtyň özünde paketleri saklap bilmeýär.Muňa parallel çyzyk diýýäris.Simönekeý gurnama we düzediş, ýerinde önümçilik ýok, bary-ýogy iki-üç gün.
Positionokary derejeli palletizatoryň ulanylyş diapazony: däne iýmiti, dökün, himiki un we ş.m. ýaly pudaklarda gaplanan zatlaryň palletizasiýasy üçin amatly ..

Parrameter:
Iýmit gaplaýyş liniýasyna (40kg / sumka we 20kg / sumka) 600-650 halta / sagada ýetmek üçin palletizator ulgamynyň 1 toplumy;
Zawodyň howa basyşy durnukly (basyş zerurlygy 0.3-0.6MP).


Iş wagty: Mart-26-2022