• head_banner_01

Ton halta gaplaýyş maşynynyň işleýşi

Ton halta gaplaýyş maşynynyň işleýşi

Ton halta gaplaýyş maşynyna tonna halta awtomatiki gaplaýyş enjamy ýa-da uly sumka gaplaýyş enjamy hem diýilýär.Garaş.Iýmitlendirmek usullary aşakdakylara bölünýär: agyrlyk güýjüni iýmitlendirmek, titremäni iýmitlendirmek, nurbat bilen iýmitlendirmek, guşak bilen iýmitlendirmek we ş.m. Gaplamak aýratynlyklary adatça 500-1000 kg.Takyklygy 0,2% -0.5%.
Ton halta gaplaýyş enjamy esasan iýmitlendiriş mehanizminden, işe giriş mehanizminden, sumkany asmak mehanizminden, agram salmak platformasyndan, takyk dolandyryş klapanyndan we ş.m. iş güýjüni peseldip, iş netijeliligini ýokarlandyryp we ulanylanda ýerdäki iş gurşawyny netijeli gowulaşdyryp biler.

How the ton bag packaging machine working
Agramy dolandyrmak we görkezmek guraly sanly displeý bolup, iş prosesini gaty ýönekeýleşdirýän doly panelli sanly sazlamany we parametr sazlamasyny kabul edýär.anyklaýyş funksiýalary.Gural, onlaýn we aragatnaşyk üçin amatly aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan we gaplaýyş maşynyna wagtal-wagtal gözegçilik edip we dolandyryp bilýär.
Ton halta gaplaýyş enjamy, elektrik energiýasy, kömür, nebithimiýa, himiýa, dökün, däne, iýmit, sement, metallurgiýa, daşky gurşawy goramak, gurluşyk materiallary, derman, portlar, poroşok we granula materiallaryny mukdar gaplamakda we mukdarda konserwasiýa etmekde giňden ulanylýar. biologiki in engineeringenerçilik we beýleki pudaklar.

Ton halta gaplaýyş maşynyna tonna halta awtomatiki gaplaýyş enjamy ýa-da uly sumka gaplaýyş enjamy hem diýilýär.Garaş.Iýmitlendirmek usullary aşakdakylara bölünýär: agyrlyk güýjüni iýmitlendirmek, titremäni iýmitlendirmek, nurbat bilen iýmitlendirmek, guşak bilen iýmitlendirmek we ş.m. Gaplamak aýratynlyklary adatça 500-1000 kg.Takyklygy 0,2% -0.5%.
Ton halta gaplaýyş maşyny, elektrik we gazy birleşdirýän awtomatiki mukdar doldurma ulgamy.Esasan PLC logikasy bilen dolandyrylýar.Işleýiş döwründe, agram datçigi agram gözegçisiniň üsti bilen röle signallaryny çykarýar we PLC pnewmatik klapanlary dolandyrmagy buýurýar, motoryň mehaniki hereketi we ş.m. materialyň gaplama haltasyna mukdar taýdan doldurylmagyna düşünýär we edip biler daşamak, götermek, möhürlemek we ş.m. bilen awtomatiki gaplama çyzygyny emele getiriň ..
Ton halta gaplaýyş enjamy esasan iýmitlendiriş mehanizminden, işe giriş mehanizminden, sumkany asmak mehanizminden, agram salmak platformasyndan, takyk dolandyryş klapanyndan we ş.m. iş güýjüni peseldip, iş netijeliligini ýokarlandyryp we ulanylanda ýerdäki iş gurşawyny netijeli gowulaşdyryp biler.
Agramy dolandyrmak we görkezmek guraly sanly displeý bolup, iş prosesini gaty ýönekeýleşdirýän doly panelli sanly sazlamany we parametr sazlamasyny kabul edýär.anyklaýyş funksiýalary.Gural, onlaýn we aragatnaşyk üçin amatly aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan we gaplaýyş maşynyna wagtal-wagtal gözegçilik edip we dolandyryp bilýär.


Iş wagty: Mart-26-2022