• head_banner_01

Ton halta gaplaýyş maşynyny nädip ulanmaly?

Ton halta gaplaýyş maşynyny nädip ulanmaly?

Atyşda nädip kynçylyk çekmeli?
Ulanyjyda tonna halta gaplaýyş enjamy gurlansoň, operatoryň dogry işleýändigi geljekde enjamyň hyzmat ediş möhleti üçin möhümdir.Şol sebäpli operator, tonna gaplaýyş enjamynyň ulanyjy gollanmasyna laýyklykda tonna halta gaplaýyş maşynyny dogry ulanmalydyr.Mundan başga-da, aşakdaky nokatlara üns beriň:
1. Enjamy guranyňyzdan soň enjamy giňeltmek nurbatlary bilen düzediň we set şnuruny we gaz geçirijisini ygtybarly birikdiriň.Dükandan soň ýük göteriji synag sürüjisi ulanylyp bilner.
2. Enjamlara hyzmat edýän işgärler reduktora, podşipniklere we ýaglanmaly beýleki böleklere yzygiderli ýag çalmaly.Enjamlary boş berkidijiler üçin wagtal-wagtal gözden geçiriň.

How to use ton bag packaging machine
3. Howa çeşmesiniň basyşy durnukly bolmaly, howa çeşmesi gazy arassa we gurak bolmaly, gysylan howada silindriň ýaglanmagy üçin ýag dumanynyň bardygyny üpjün etmek we ulanyjy howa çeşmesinde ýag duman süzgüç enjamy bolmaly. pnewmatiki komponentleriň hyzmat ediş möhleti.
4. Enjamlary içerde ulanmaly, elektrik bölekleri, hereketlendirijiler we ş.m. suw bilen sepilmeli däl.Enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin silindrler, düwmeler, datçikler we ş.m. tozan, bölejikler we beýleki kirler bilen emeli usulda goşulyp bilinmez.
5. Enjamyň işleýiş naprýa 38eniýesi 380V we 220V bolup, işlemezden ozal operator tälim almaly.

Ton halta gaplaýyş enjamy himiýa, magdançylyk, iýmit we metallurgiýa üçin aýrylmaz gaplaýyş enjamyna öwrüldi, bu zawodyň iş güýjüni azaldýar we işiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Ton halta gaplaýyş maşynyny ulananyňyzda käbir umumy näsazlyklar hökmany suratda ýüze çykar.Aşakda birnäçe umumy ýalňyşlyklar we kemçilikleri seljermek üçin çözgütler bar.
1. PLC-de giriş ýok
Çözgüdi: maglumat kabeliniň wilkasynyň boşdugyny ýa-da ýokdugyny, kontrolleýeri çalşyň, maglumat kabelini çalyşyň.
2. Solenoid klapan signal ýok
Çözgüdi: Elektromagnit kelläniň zaýalanandygyny, PLC-iň çykandygyny ýa-da dolandyryş çyzygynyň döwülendigini barlaň.
3. Silindr birden saklanýar
Çözgüdi: Solenoid klapanyň zaýalanandygyny ýa-da silindr möhüriniň könelendigini ýa-da PLC-iň çykandygyny barlaň.
4. Gaplamak prosesinde çydamlylyk hadysasy
Çözgüdi: Sensoryň birikmesiniň gowşakdygyny, daşarky güýç bilen biynjalykdygyny, silosda material böwetiniň bardygyny ýa-da klapan hereketiniň kadalydygyny barlaň.
5. Durnuksyz gaplama takyklygy.
Çözgüdi: Gaýtadan işlemek.


Iş wagty: Mart-26-2022