• head_banner_01

Agyr senagatda dürli gidrawliki enjam

Agyr senagatda dürli gidrawliki enjam

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda içerki magdan peç enjamlary awtomatiki, ýapyk, daşky gurşaw we energiýa tygşytly bolar ýaly kämilleşdirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Senagat peçleri üçin gidrawlik ulgam

Häzirki wagtda içerki magdan peç enjamlary awtomatiki, ýapyk, daşky gurşaw we energiýa tygşytly bolar ýaly kämilleşdirilýär.25000KVA we 48000KVA, 3500KVA-6300KVA peç, 6300KVA gönüden-göni peç, 25000KVA senagat kremniý ojagy, 25000KVA senagat kremniý ojagy, 25000KVA senagat kremniý ojagy, 25000KVA senagat kremsium ojagy Hytaýda ferroalloý we kalsiý karbid kompaniýalary.Önümler, esasan, saklamak, götermek, basmak we goýbermek we ş.m. ýaly elektrodyň hereketlerine gözegçilik etmek üçin niýetlenendir, olar Russiýa, Päkistana we beýleki ýurtlara we sebitlere esasy enjamlar bilen eksport edildi.

Polat turbalary öndürmek üçin gidrawlik ulgam

Gidrawlik ulgamy çig malyň ähli önümçiligini tamamlap biler: ýyladyş-urmak-> turba togalanmagy-> gyzdyrmak-> ululygy azaltmak-> sowatmak-> tekizlemek.Baý tejribelerimize esaslanyp, zarba urmak döwründe stresiň ýokarlanmagyny netijeli çäklendirmek üçin gidrawliki gulp enjamynyň mukdaryny goşduk, bu hem ýokary takyklygy üpjün edip biler.

Enjamlary ýasamak üçin gidrawlik ulgam

J58 seriýaly elektrik nurbat pressi we J55 seriýaly debriýa press üçin professional gidrawlik ulgam.Buraw pressi tygşytly we energiýa tygşytlaýan awtomatiki ýasama enjamdyr, takyk ýasamak, ölmek, gaharlandyrmak, daşlaşdyrmak we gutarmak ýaly köp proseslerde giňden ulanylýar.Gidrawlik ulgam, islendik wagt urýan güýji ýüze çykarmak we görkezmek we enjamlaryň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin basyş geçiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.400t〜8000t paýlaýjy önümleri emele getirdik, olary her dürli iş bölekleriniň ýasama şertlerinde giňden ulanyp bolýar.

Zibil kompressory üçin ýörite gidrawlik ulgam we şäher zibil geçiriji stansiýasy üçin gidrawlik ulgam

Zibil kompressory doly möhürlenendir, öz-özüni gysýar we öz-özüni zyňýar.Amalda hapalanan suw galyndy suw otagyna girýär.Ulagda hapalanma ýok.Gidravlik ulgamynyň esasy bölegi berk gurluşy, kiçi göwrümi, pes ses we netijeliligi bolan import edilýän bölekleri kabul edýär.Zibil gysyjy kompaniýalar üçin köpçülikleýin önümçilikde bolduk.

Kauçuk we plastmassa enjamlary üçin gidrawlik ulgamlar

Tekiz wulkanizasiýa maşynynyň önümçilik liniýasy we gidrawlik ulgamy şulary öz içine alýar: kabul ediş stansiýasy, gysgyç dartyş stansiýasy, gysgyç dartyş stansiýasy, galyplaýyş stansiýasy, kemer stansiýasy bilelikdäki wulkanizasiýa stansiýasy, abatlaýyş bekedi, kesiş stansiýasy we ş.m.Müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner.

Deňiz taslamasy üçin gidrawlik ulgam

AOE gidrawlik ulgamy zawod gämisini, gämi gämisini, gämi tirkegini we ş.m. gurnamak üçin gözegçilik üçin giňden ulanylýar, nasos uly göwrümli bolmaly.Ulgamyň syzdyrylyşyny düzenimizde, nasos sazlap boljak kuwwatly bolmaly.Bu enjamda iki sany ulgam bar.Şonuň üçin bir mesele bar bolsa, pälwanyň gurulmagyna täsir etmez.
AOE gidrawlik ulgamy, ýanýan goluň uzalmagyna we yza çekilmegine gözegçilik etmek we hapalanmagy barlamak üçin ýagy ýakmak üçin ulanylýar.Partlama garşy we ygtybarly bu ulgam üçin ýeke-täk manu faktorymyz.Bu önümde ABS şahadatnamasy bar.
Turbageçiriji gämi howply ýagdaýa düşende çarçuwany taşlamak we gämini saklamak üçin AOE gidrawlik ulgamy ulanylýar.Munuň üçin ýeke-täk manufac¬turer we CCS şahadatnamasyny alýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň